STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI ZBK
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
AUKCJE NA LOKALE MIESZKALNE
AUKCJE / PRZETARGI NA LOKALE UŻYTKOWE
LOKALE UŻYTKOWE-TRYB BEZPRZETARGOWY
PRZETARGI PONIŻEJ 30000 EURO
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW
INFORMACJE NA TEMAT ZBK
ROZLICZENIA MEDIÓW
REMONTY
OBNIŻKA CZYNSZU
FORTY ZARZĄDZANE PRZEZ ZBK
WALKA Z NIELEGALNYM GRAFFITI
ZGŁOSZENIE PUSTOSTANU
GALERIA ZDJĘĆ
PRACA W ZBK
SPROSTOWANIA, STANOWISKA I OPINIE
KONTAKT

 
2014-11-10 09:02:

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OS. ZŁOTEJ JESIENI 14, 31-828 KRAKÓW

 

 

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych

nazwa stanowiska pracy

 

1)      Wymagania niezbędne (formalne):

a.       spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r.  poz. 1202),

b.      wykształcenie wyższe,

c.       udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z pozyskiwaniem środków unijnych.

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone

do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2)      Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):  

a.       znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań,

b.      znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,

c.       znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Gminy Miejskiej Kraków,

d.      znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

e.       znajomość ustawy o finansach publicznych,

f.       znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

g.      znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

h.      znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,

i.        znajomość metodologii oraz doświadczenie w pracy przy zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności z funduszy strukturalnych UE,

j.        znajomość programów pakietu MS Office.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

3)      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a.       prowadzenie i nadzór nad sprawami związanymi z przygotowaniem i rozliczaniem wniosków na pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dla realizacji działań rozwojowych ZBK,

b.      monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych UE oraz innych środków pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie działań ZBK,

c.       gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji aplikacyjnej,

d.      opracowywanie dokumentów aplikacyjnych dla projektów ubiegających się o wsparcie ze środków krajowych, unijnych, międzynarodowych,

e.       przygotowywanie wniosków o płatność, zestawień i sprawozdań z realizacji projektów, prowadzenie monitoringu trwałości projektów,

f.       współpraca merytoryczna z komórkami organizacyjnymi ZBK, Urzędu Miasta Krakowa i innymi jednostkami,

g.      przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, interpelacje i wystąpienia radnych Miasta Krakowa i innych uprawnionych podmiotów zgodnie z regulacjami występującymi w Gminie Miejskiej Kraków oraz nadzór nad terminowością ich załatwienia,

h.      przygotowywanie dokumentów regulujących zakres działania Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

 

4)      Warunki pracy i płacy:

a.       wymiar czasu pracy: pełny etat,

b.      płaca zasadnicza: od 2500 zł do 2800 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat,

c.       zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5)      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6)      Wymagane dokumenty:

a.       Curriculum Vitae (CV),

b.      dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),

c.       dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d.      dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

e.       oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f.       informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g.      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).

 

7)      Termin i miejsce składania dokumentów:

a.       oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków, w terminie do dnia 20.11.2014 r. z dopiskiem na kopercie NA-24/14,

b.      decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,

c.       oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

d.      terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,

e.       oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,

f.       informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (www.bip.krakow.pl/ZBK)  oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

Ilość etatów:

1 etat

 

Ogłoszenie znajduje się na stronie BIP.

 

2014-11-03 08:46:

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE
PRZY UL
. KALWARYJSKIEJ 32

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Kalwaryjskiej 32
w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy.

 

Dane na temat budynku:
Adres: u
l. Kalwaryjska 32 w Krakowie

Ilość lokali mieszkalnych: 7

Ilość lokali użytkowych: 12 (w tym lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne – strych S1)

Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 1057,34 m2 (wraz z pow. pomieszczeń przynależnych)

Instalacje w budynku: wod. - kan., elektryczna, gazowa, teletechniczna, ogrzewanie lokali indywidualne.

 

Planowany termin przekazania zarządu nieruchomością: 15 listopad 2014 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 7 listopada 2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Kalwaryjskie 32

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK – Panem  Andrzejem Permusem – tel. 12 616 6139

2014-07-22 11:08:

Rozstrzygnięcie Konkursu Graffiti „ ÓSEMKA W SPRAYU” – III edycja

Dnia 3 lipca 2014 r. w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Jury konkursu dokonało wyboru projektu muralu, który powstanie na ścianie Żłobka Samorządowego  Nr 23 przy ulicy Słomianej 7. Tematem nadsyłanych prac w ramach III edycji Konkursu Graffiti „ Ósemka w sprayu” był „Żłobek z naszej bajki”.

Jury konkursowe obradowało w następującym składzie: prof. Piotr Jargusz  - Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego – przewodniczący oraz Beata Czarnota – Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK, Anna Dunajska – Zarząd Budynków Komunalnych, Izabela Gajewska - Dom Kultury „Podgórze”, Małgorzata Piotrowska – dyrektor Żłobka nr 23,  dr Jacek Pasieczny – Wydział Sztuki  UP, Paweł Zaborski -  Straż Miejska M. Krakowa oraz Arkadiusz Puszkarz, Krzysztof Gacek i Urszula Twardzik – radni Dzielnicy VIII. W obradach jury brał również udział Waldemar Domański - twórca akcji społecznej „Pogromcy Bazgrołów”.

Zwyciężył projekt autorstwa Krystiana Dziewanowskiego i Tomasza Klisia  „Bajkowy Świat”.  Na konkurs wpłynęło 6 projektów, między innymi ciekawe prace Katarzyny Czerniawskiej „Leżakowanie” oraz „ Spacerek” i pomysł „ Krakus Smok” , którego autorem był Krzysztof Świętek.  Gratulujemy autorom zwycięskiego projektu oraz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.

http://www.zbk.krakow.pl/i/graffiti/Bajkowy_swiat.jpg

                                                                                                        Urszula Twardzikzobacz więcej aktualności

Aukcje i przetargi na najem lokali użytkowych

W chwili obecnej posiadamy wiele aktualnych aukcji oraz przetargów na najem lokali użytkowych. Jeśli chcesz je obejrzeć przejdź do strony "AUKCJE / PRZETARGI NA LOKALE UŻYTKOWE".

Uwaga! Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii.
Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na używanie. Czytaj całość

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
System Wspomagający Zarządzanie Atlas