STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI ZBK
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE-PROFIL NABYWCY
AUKCJE NA LOKALE MIESZKALNE
AUKCJE / PRZETARGI NA LOKALE UŻYTKOWE
LOKALE UŻYTKOWE-TRYB BEZPRZETARGOWY
PRZETARGI PONIŻEJ 30000 EURO
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW
INFORMACJE NA TEMAT ZBK
ROZLICZENIA MEDIÓW
REMONTY
OBNIŻKA CZYNSZU
PRZYCHODNIE ZARZĄDZANE PRZEZ ZBK
FORTY ZARZĄDZANE PRZEZ ZBK
WALKA Z BAZGROŁAMI
ZGŁOSZENIE PUSTOSTANU
STANDARDY OZNAKOWAŃ
GALERIA ZDJĘĆ
PRACA W ZBK
SPROSTOWANIA, STANOWISKA I OPINIE
KONTAKT

 

Dla zarządców:

2017-11-07 22:49:08

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 19

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie-administrowanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Królowej Jadwigi 19 w Krakowie.


Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy/administratora.
Dane na temat budynku:
Adres: ul. Królowej Jadwigi 19 w Krakowie
Ilość lokali mieszkalnych: 9
Ilość lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne (strych): 1
Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 636,55 m2 (wraz z pow. pomieszczeń przynależnych).
Liczba kondygnacji: 3 + strych, liczba klatek schodowych: 1. Budynek podpiwniczony.
Instalacje w budynku: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, teletechniczna i domofonowa.
Planowany termin przekazania zarzšdu/administrowania nieruchomości: 1 grudzień 2017 r.

Miejsca, forma i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 15 listopada 2017 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze. dotyczący spełniania dodatkowych kryteriów wyboru potencjalnych partnerów. Ponadto do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zarządcy oraz tytuł:
Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 19.
Informacje dodatkowe:
w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK Panem  Andrzejem Permus tel. 12 616 6139.


2017-04-27 08:49:08

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU: Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami ul. Józefińska 24, 24a i 30 oraz Limanowskiego 13 i 15

Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie działając w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.) ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu: Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami ul. Józefińska 24, 24a i 30 oraz Limanowskiego 13 i 15 i ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie (konkurs nr RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17).


Głowne cele projektu:

Celem projektu jest przebudowa przestrzeni publicznej kwartału położonego pomiędzy budynkami położonymi w Krakowie przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz Limanowskiego 13 i 15, celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i przechodniów, umożliwienia przejścia i/lub przejazdu osobom z niepełnosprawnościami oraz poprawy estetyki, w tym wyeksponowania zabytkowej zabudowy.

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2018 - 2019.

Gmina Miejska Kraków jest właścicielem m.in. działek ewidencyjnych Nr 105/4 i 104/2, obr. 13, jedn. ewid. Podgórze, stanowiących część podwórza położonego w kwartale pomiędzy budynkami usytuowanymi w Krakowie przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz Limanowskiego 13 i 15. Celem niniejszego naboru jest wyłonienie partnerów posiadających prawo do dysponowania na cele budowlane innymi nieruchomościami stanowiącymi część podwórza położonego w kwartale pomiędzy budynkami usytuowanymi w Krakowie przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz Limanowskiego 13 i 15, tak aby projekt rewitalizacji podwórza mógł zostać wykonany w możliwie szerokim zakresie.
Z partnerem lub partnerami wyłonionymi w naborze podpisane zostanie porozumienie określające zasady współpracy, w tym finansowania prac w zakresie realizacji projektu: Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami ul. Józefińska 24, 24a i 30 oraz Limanowskiego 13 i 15.

Wymogi obowiązkowe dla potencjalnych partnerów:
1. posiadanie tytułu prawnego do dysponowania na cele budowlane nieruchomością stanowiącą część podwórza położonego w kwartale pomiędzy budynkami usytuowanymi w Krakowie przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz Limanowskiego 13 i 15.
2. spełnianie wymagań umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 konkursu nr RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17
3. gotowość do wykonania i współfinansowania prac budowlanych na terenie dysponowanej nieruchomości w ramach projektu dotyczącego rewitalizacji przestrzeni podwórza położonego w Krakowie pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz Limanowskiego 13 i 15.

Dodatkowe kryteria wyboru potencjalnych partnerów:
1. deklarowany udział (zakres i forma) przedstawicieli partnera w pracach nad realizacją projektu Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami ul. Józefińska 24, 24a i 30 oraz Limanowskiego 13 i 15,
2. doświadczenie partnera w realizacji projektów z wykorzystaniem bezzwrotnych środków zewnętrznych, np. pochodzących z: Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, itp.

Miejsca, forma i termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej, w zaklejonych kopertach w terminie: do dnia 22 maja 2017 r. do godz. 12.00
w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, Punkt Obsługi Mieszkańców (na parterze). Na kopertach należy umieścić nazwę i adres oferenta oraz napis: Oferta udziału w rewitalizacji podwórka położonego pomiędzy budynkami ul. Józefińska 24, 24a i 30 oraz Limanowskiego 13 i 15 W ofercie należy zamieścić oświadczenia dotyczące spełniania wymogów obowiązkowych dla potencjalnych partnerów (ze wskazaniem nieruchomości do której oferent posiada prawo do dysponowania na cele budowlane) oraz opis dotyczący spełniania dodatkowych kryteriów wyboru potencjalnych partnerów. Ponadto do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.

Informacje dodatkowe:
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji projektu oraz unieważnienia naboru bez podania przyczyny. W przypadku potrzeby zasięgnięcia dodatkowych informacji w zakresie niniejszego ogłoszenia należy się kontaktować z pracownikiem Referatu Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie:
Kamil Gaj, tel. 12 291 2816, email: kamil.gaj@zbk.krakow.pl


2016-10-19 02:17:08

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY ul. Klasztornej 6

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie-administrowanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Klasztornej 6 w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy/administratora.

Dane na temat budynku:
Adres: ul. Klasztorna 6 w Krakowie
Ilość lokali mieszkalnych: 3
Ilość lokali uzytkowych: 0
Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 153,77 m2 (wraz z pow. pomieszczeń przynależnych).
Liczba kondygnacji: 1, liczba klatek schodowych: 2. Budynek czesciowo podpiwniczony
Instalacje w budynku: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, teletechniczna

Planowany termin przekazania zarządu/administrowania nieruchomością: 1 listopad 2016 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 24 pazdziernika 2016 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Klasztornej 6 .

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK - Panem Andrzejem Permusem - tel. 12 616 6139.

2016-08-03 23:59:17

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY ul. Traugutta 10

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie-administrowanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Traugutta 10 w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy/administratora.

Dane na temat budynku:
Adres: ul. Traugutta 10 w Krakowie
Ilość lokali mieszkalnych: 9
Ilość lokali uzytkowych: 0
Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 496,03 m2 (wraz z pow. pomieszczeń przynależnych).
Liczba kondygnacji: 4, liczba klatek schodowych: 1. Budynek podpiwniczony
Instalacje w budynku: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, teletechniczna

Planowany termin przekazania zarządu/administrowania nieruchomością: 1 pazdziernik 2016 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 14 wrzesnia 2016 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Traugutta 10.

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK - Panem Andrzejem Permusem - tel. 12 616 6139 lub Panem Maciejem Słupeckim tel. 12 291 2814.

2016-08-05 23:43:11

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY ul. Kobierzyńskiej 96

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie-administrowanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Kobierzynskiej 96 w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy/administratora.

Dane na temat budynku:
Adres: ul. Kobierzynska 96 w Krakowie
Ilość lokali mieszkalnych: 127
Ilość lokali uzytkowych: 13 (garaze)
Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 6211,44 m2 (wraz z pow. pomieszczeń przynależnych).
Liczba kondygnacji: 6, liczba klatek schodowych: 7. Budynek podpiwniczony
Instalacje w budynku: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralnego ogrzewania, winda, cieplej wody uzytkowej, domofonowa, teletechniczna

Planowany termin przekazania zarządu/administrowania nieruchomością: 1 wrzesien 2016 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 17 sierpnia 2016 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Kobierzynskiej 96.

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK - Panem Andrzejem Permusem - tel. 12 616 6139.

2016-06-13 22:43:11

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE NA ul. Czystej 15

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie-administrowanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Czystej 15 w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy/administratora.

Dane na temat budynku:
Adres: ul. Czysta 15 w Krakowie
Ilość lokali mieszkalnych: 9
Ilość lokali o innyn przeznaczeniu niz mieszkalne (strychy do adaptacji): 1
Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 810,50 m2 (wraz z pow. pomieszczeń przynależnych).
Liczba kondygnacji: IV, liczba klatek schodowych: 2. Budynek podpiwniczony
Instalacje w budynku: c.o. z miejskiej sieci cieplnej, wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, teletechniczna i odgromowa

Planowany termin przekazania zarządu/administrowania nieruchomością: 1 lipiec 2016 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 24 czerwca 2016 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Czystej 15.

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK - Panem Maciejem Słupeckim - tel. 12 291 2814.

2016-04-08 23:59:09

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE NA OS. Na SKARPIE 15

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie-administrowanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku na os. Na Skarpir 15 w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy/administratora.

Dane na temat budynku:
Adres: os. Na Skarpie 15 w Krakowie
Ilość lokali mieszkalnych: 12
Ilość lokali o innyn przeznaczeniu niz mieszkalne (strychy do adaptacji): 3
Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 1060,96 m2 (wraz z pow. pomieszczeń przynależnych).
Liczba kondygnacji: IV, liczba klatek schodowych: 2. Budynek podpiwniczony
Instalacje w budynku: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, teletechniczna, odgromowa i c.o.

Planowany termin przekazania zarządu/administrowania nieruchomością: 1 maj 2016 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 13 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie na os. Na Skarpie 15.

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK - Panem Andrzejem Permus - tel. 12 616 6139.

2015-08-03 23:59:09

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY UL.KOBIERZYŃSKIEJ 218D

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie-administrowanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul.Kobierzyńskiej 218D w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy/administratora.

Dane na temat budynku:
Adres: ul.Kobierzyńska 218D w Krakowie
Ilość lokali mieszkalnych: 4
Ilość lokali użytkowych: 0
Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 145,90 m2 (wraz z pow. pomieszczeń przynależnych).
Liczba kondygnacji: I, liczba klatek schodowych: 1. Budynek niepodpiwniczony
Instalacje w budynku: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa.

Planowany termin przekazania zarządu/administrowania nieruchomością: 1 listopad 2015 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 23 października 2015 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 218D.

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK - Panem Andrzejem Permus - tel. 12 616 6139.

2015-08-03 23:59:09

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY UL.PUSZKARSKIEJ 3

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie-administrowanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul.Puszkarskiej 3 w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy.

Dane na temat budynku:
Adres: ul.Puszkarska 3 w Krakowie
Ilość lokali mieszkalnych: 7
Ilość lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne: 0
Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 363,50 m2 (wraz z pow. pomieszczeń przynależnych).
Liczba kondygnacji: III, liczba klatek schodowych: 1. Budynek podpiwniczony
Instalacje w budynku: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa i teletechniczna.

Planowany termin przekazania zarządu/administrowania nieruchomością: 1 wrzesień 2015 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 11 sierpnia 2015 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul.Puszkarska 3.

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK - Panem Andrzejem Permus - tel. 12 616 6139.

2015-08-03 23:41:09

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY UL.ŚW. BENEDYKTA 7

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie-administrowanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul.ŚW. BENEDYKTA 7 w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy.

Dane na temat budynku:
Adres: ul.św. Benedykta 7 w Krakowie
Ilość lokali mieszkalnych: 7
Ilość lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne: 1 (lokal S1)
Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 452,00 m2 (wraz z pow. pomieszczeń przynależnych).
Liczba kondygnacji: III, liczba klatek schodowych: 1. Budynek podpiwniczony
Instalacje w budynku: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, c.o. i teletechniczna.

Planowany termin przekazania zarządu/administrowania nieruchomością: 1 wrzesień 2015 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 11 sierpnia 2015 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul.św. Benedykta 7.

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK - Panem Andrzejem Permus - tel. 12 616 6139.

2015-07-15 13:58:09

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY UL. OJCOWSKIEJ 27

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie-administrowanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Ojcowskiej 27 w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy.

Dane na temat budynku:
Adres: ul. Ojcowska 27 w Krakowie
Ilość lokali mieszkalnych: 3
Ilość lokali użytkowych: 3 (w tym lokal S1)
Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 452,99 m2 (wraz z pow. pomieszczeń przynależnych).
Liczba kondygnacji: I + poddasze użytkowe, liczba klatek schodowych: 1. Budynek w części podpiwniczony.
Instalacje w budynku: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa i teletechniczna.

Planowany termin przekazania zarządu/administrowania nieruchomością: 1 sierpień 2015 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 23 lipca 2015 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Ojcowskiej 27.

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK - Panem Andrzejem Permus - tel. 12 616 6139.

2015-05-25 09:22:09

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY UL. GROCHOWSKIEJ 26

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Grochowskiej 26 w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielowi lokalu wyodrębnionego i właścicielowi pozostałych niewyodrębnionych lokali (Gminie Miejskiej Kraków) podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy.

Dane na temat budynku:
Adres: ul. Grochowska 26
Ilość lokali mieszkalnych: 44
Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 2034,4 m2 (w tym powierzchnia pomieszczeń przynależnych)
Instalacje w budynku: wod. - kan., elektryczna, teletechniczna, gazowa, odgromowa i centralnego ogrzewania z sieci miejskiej

Planowany termin przekazania zarządu nieruchomością: 1 czerwca 2015 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 28 maja 2015 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (dziennik podawczy), ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Grochowskiej 26

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK - Panem Maciejem Słupeckim - tel. 12 291 2814

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranym oferentem.
 
 

2015-04-21 09:10:03

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY UL. KOBIERZYŃSKIEJ 95

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie-administrowanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Kobierzyńskiej 95 w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy.

Dane na temat budynku:
Adres: ul. Kobierzyńska 95 w Krakowie
Ilość lokali mieszkalnych: 90
Ilość lokali użytkowych: 0
Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 5355,51 m2 (wraz z pow. pomieszczeń przynależnych).
Liczba kondygnacji: XI, liczba klatek schodowych: 3. Budynek podpiwniczony.
Instalacje w budynku: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralnego ogrzewania, winda, ciepłej wody użytkowej, domofonowa, teletechniczna.


Planowany termin przekazania zarządu/administrowania nieruchomością: 1 maj 2015 r.
Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 28 kwietnia 2015 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 95.

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK - Panem Andrzejem Permusem - tel. 12 616 6139
 
 

2015-03-23 10:13:24

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY UL. ŚW. WAWRZYŃCA 5

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Wawrzyńca 5 w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokalu wyodrębnionego i właścicielowi pozostałych niewyodrębnionych lokali podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy.

Dane na temat budynku:
Adres: ul. Św. Wawrzyńca 5 w Krakowie
Ilość lokali mieszkalnych: 15
Ilość lokali użytkowych: 1
Ilość lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne: 1 (strych)
Powierzchnia użytkowa lokali: 961,13 m2 (w tym powierzchnia pomieszczeń przynależnych)
Instalacje w budynku: wod. - kan., elektryczna, budynek podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej.


Planowany termin przekazania zarządu nieruchomością: 1 kwietnia 2015 r.
Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 27 marca 2015 r. do godz. 14:00 w siedzibie Biura Obsługi Mieszkańców numer 6 Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (dziennik podawczy), pl. Na Groblach 7, 31-101 Kraków.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Św. Wawrzyńca 5

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK - Panem Maciejem Słupeckim - tel. 12 291 2814
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranym oferentem.
 
 

2015-02-12 08:03:14

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY UL. BOCHEŃSKIEJ 6

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Bocheńskiej 6 w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy.

Dane na temat budynku:
Adres: ul. Bocheńska 6 w Krakowie

Ilość lokali mieszkalnych: 15

Ilość lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne: 1 (strych)

Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 841,36 m2 (wraz z pow. pomieszczeń przynależnych i pow. strychu)

Instalacje w budynku: wod. - kan., elektryczna.


Planowany termin przekazania zarządu nieruchomością: 1 marca 2015 r.
Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 19 lutego 2015 r. do godz. 13:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Bocheńskiej 6

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK - Panem Maciejem Słupeckim- tel. 12 291 2814
 
 

2015-01-09 15:30:24

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY UL. TOPOLOWEJ 34


Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie-administrowanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Topolowej 34 w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy.


Dane na temat budynku:
Adres: ul. Topolowa 34 w Krakowie
Ilość lokali mieszkalnych: 7
Ilość lokali użytkowych: 2 (w tym lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - strych S)
Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 496,31 m2 (wraz z pow. pomieszczeń przynależnych)
Instalacje w budynku: wod. - kan., elektryczna, gazowa, ogrzewanie lokali indywidualne.


Planowany termin przekazania zarządu nieruchomością: 1 luty 2015 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 15 stycznia 2015 r. do godz. 14:30 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Topolowej 34

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK - Panem Andrzejem Permusem - tel. 12 616 6139

2014-11-03 08:46:24

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE
PRZY UL
. KALWARYJSKIEJ 32

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Kalwaryjskiej 32
w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy.

 

Dane na temat budynku:
Adres: u
l. Kalwaryjska 32 w Krakowie

Ilość lokali mieszkalnych: 7

Ilość lokali użytkowych: 12 (w tym lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - strych S1)

Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 1057,34 m2 (wraz z pow. pomieszczeń przynależnych)

Instalacje w budynku: wod. - kan., elektryczna, gazowa, teletechniczna, ogrzewanie lokali indywidualne.

 

Planowany termin przekazania zarządu nieruchomością: 15 listopad 2014 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 7 listopada 2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Kalwaryjskie 32

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK - Panem  Andrzejem Permusem - tel. 12 616 6139
 

2014-06-23 23:55

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY UL. NA NA GROBLACH 7


Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy pl. Na Groblach 7 w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy.

Dane na temat budynku:

Adres: pl. Na Groblach 7 w Krakowie

Ilość lokali mieszkalnych: 2

Ilość lokali użytkowych: 14

Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 1447,41 m2(wraz z pow. pomieszczeń przynależnych)

Instalacje w budynku: wod. - kan., elektryczna, gazowa, teletechniczna, ogrzewanie lokali indywidualne.

Planowany termin przekazania zarządu nieruchomością: 1 lipiec 2014 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 27 czerwca 2014 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy pl. Na Groblach 7

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK - Panem Maciej Słupeckim - tel. 12 616 6139

2014-06-13 09:55

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE NA OS. NA SKARPIE 61


Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku na os. Na Skarpie 61 w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy.

Dane na temat budynku:

Adres: os. Na Skarpie 61 w Krakowie

Ilość lokali mieszkalnych: 19

Ilość lokali użytkowych: 0

Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 1183,78 m2(wraz z pow. pomieszczeń przynależnych)

Instalacje w budynku: wod. - kan., elektryczna, gazowa, teletechniczna, c.o.

Planowany termin przekazania zarządu nieruchomością: 1 lipiec 2014 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 16 czerwca 2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie na os. Na Skarpie 61.

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK - Panem Andrzejem Permusem - tel. 12 616 6139

2014-05-09 09:55

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY UL. ŚW. BENEDYKTA 11


Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. św. Benedykta 11 w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy.

Dane na temat budynku:

Adres: św. Benedykta 11 w Krakowie

Ilość lokali mieszkalnych: 14

Ilość lokali użytkowych: 0

Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 585,10 m2(wraz z pow. pomieszczeń przynależnych)

Instalacje w budynku: wod. - kan., elektryczna, gazowa, teletechniczna.

Planowany termin przekazania zarządu nieruchomością: 1 czerwiec 2014 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 13 maja 2014 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. św. Benedykta 11.

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK - Panem Andrzejem Permusem - tel. 12 616 6139

2014-04-16 07:55

ZPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY UL. CZARNIECKIEGO 12

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Czarnieckiego 12 w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy.

Dane na temat budynku:

Adres: Czarnieckiego 12 w Krakowie

Ilość lokali mieszkalnych: 13

Ilość lokali użytkowych: 2

Ilość lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne: 1

Powierzchnia użytkowa nieruchomożci: 655,77 m2

Instalacje w budynku: wod. - kan., elektryczna, gazowa, teletechniczna.

Planowany termin przekazania zarządu nieruchomością: 1 maja 2014 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 22 kwietnia 2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14, Punkt Obsługi Mieszkażców (dziennik podawczy) na parterze.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Czarnieckiego 12.

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK - Panem Maciejem Słupeckim - tel. 12 616 6139.


2014-04-02 12:36

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY UL. STAROWIŚLNEJ 89

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie z uwagi na rozpoczęcie przez Gminę Miejską Kraków wyodrębniania i sprzedaży lokali w budynku położonym przy ul. Starowiślnej 89 w Krakowie, a w związku z powyższym z powstaniem Wspólnoty Mieszkaniowej, zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Starowiślnej 89 w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy.

Dane na temat budynku:

Adres: Starowiślna 89 w Krakowie

Ilość lokali mieszkalnych: 6

Ilość lokali użytkowych: 0

Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 312,24 m2

Powierzchnia pomieszczeń przynależnych: 139,46 m2

Instalacje w budynku: wod. - kan., elektryczna, gazowa.

Planowany termin przekazania zarządu nieruchomością: 1 maja 2014 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Starowiślnej 89.

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK - Panią Teresą Bilską - tel. 12 616 6214.


Uwaga! Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii.
Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na używanie. Czytaj całość

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
System Wspomagający Zarządzanie Atlas