STRONA GWNA
AKTUALNOCI ZBK
ZAMWIENIA PUBLICZNE-PROFIL NABYWCY
AUKCJE NA LOKALE MIESZKALNE
AUKCJE / PRZETARGI NA LOKALE UYTKOWE
LOKALE UYTKOWE-TRYB BEZPRZETARGOWY
PRZETARGI PONIEJ 30000 EURO
INFORMACJE DLA MIESZKACW
INFORMACJE DLA ZARZDCW
INFORMACJE NA TEMAT ZBK
ROZLICZENIA MEDIW
REMONTY
OBNIKA CZYNSZU
PRZYCHODNIE ZARZDZANE PRZEZ ZBK
FORTY ZARZDZANE PRZEZ ZBK
WALKA Z BAZGROAMI
ZGOSZENIE PUSTOSTANU
STANDARDY OZNAKOWA
GALERIA ZDJ
PRACA W ZBK
SPROSTOWANIA, STANOWISKA I OPINIE
KONTAKT

 

Informacje na temat rozlicze mediw:

Rozliczenia opat niezalenych od waciciela w budynkach zarzdzanych przez Gmin Miejsk Krakw dokonywane s w oparciu o regulaminy rozliczenia dostawy mediw do lokali mieszkalnych i uytkowych:
 1. Regulamin rozliczania dostawy mediw w lokalach mieszkalnych zarzdzanych przez Gmin Miejsk Krakw,
 2. Regulamin rozliczania dostawy mediw w lokalach uytkowych zarzdzanych przez Gmin Miejsk Krakw,
 3. Regulamin rozliczania dostawy mediw w lokalach i kramach kupieckich zarzdzanych przez Gmin Miejsk Krakw usytuowanych w Rynku Gwnym 3 Sukiennice

Regulaminy niniejsze dotycz wszystkich lokali w budynkach zarzdzanych przez Zarzd Budynkw Komunalnych w Krakowie, niezalenie od wyposaenia w instalacje wewntrzne i rodzaju dostarczonych mediw. Koszty opat niezalenych od waciciela obejmuj wszystkie wydatki zwizane z opatami za dostaw mediw i wiadcze uiszczanych na rzecz usugodawcw zewntrznych. Rozliczenie kosztw dostawy mediw i wiadcze dokonuje si odrbnie dla kadego lokalu w obrbie danej nieruchomoci.

Rozliczenie kosztw dostawy mediw i innych wiadcze dokonuje si raz w roku, po zakoczeniu okresu rozliczeniowego w terminach:
 • nie pniej ni do 30 wrzenia nastpujcego po nim roku kalendarzowego,
 • w przypadku lokali gminnych znajdujcych si w budynkach wsplnoty mieszkaniowej nie bdcych w zarzdzie Zarzdu Budynkw Komunalnych w Krakowie, media i inne wiadczenia rozliczane s w terminie do 2 miesicy od dnia otrzymania z Wydziau Mieszkalnictwa UMK informacji o wysokoci kosztw podlegajcych rozliczeniu.
Powysze terminy mog ulec zmianie w zwizku z koniecznoci dalszej weryfikacji otrzymanych kosztw oraz danych przyjtych do rozliczenia.

Regulaminy opracowano w oparciu postanowienia zawarte w nastpujcych aktach prawnych:
 • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw,
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
 • rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzenia 2010 r. w sprawie szczegowych zasad ksztatowania i kalkulacji taryf oraz rozlicze z tytuu zaopatrzenia w ciepo,
 • uchwaa Nr CI/1028/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ciekw na terenie Gminy Miejskiej Krakw,
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawa z dnia 11 maja 2011 r. Prawo o miarach,
 • rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okrelenia przecitnych norm zuycia wody.


Uwaga! Polityka dotyczca cookies i podobnych technologii.
Ten serwis uywa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przegldarki oznacza zgod na uywanie. Czytaj cao

Wszelkie prawa zastrzeone © 2018, Zarzd Budynkw Komunalnych w Krakowie
System Wspomagajcy Zarzdzanie Atlas